روزانه چندبار از خودم می‌پرسم اگر بمیرد ناراحت می‌شوم یا آسوده؟