باید یک چیزی که در مورد خودمان دوست داشتیم را می‌گفتیم.

گفت "اینکه برای من مهمه. آدما و پروسه‌هایی که میگذرانند. برای من مهمه."