+ اگر میدانستی که این حرف را زدم میدانستی که به این نتیجه رسیدن٫ اینطور فکر کردن چقدر باید برایم سخت تمام شده باشد. هر چه نباشه من همان آدمی هستم که پشت تلفن با طعم مرگ برایت نوشتم i don't like it. i don't like any of it. این ساده گرفتن٫ این مثبت‌نگری از من بعید است. اما دارم زندگی را بغل می کنم.